nabore.bg

В джоба

Спират пенсионната реформа за една година

Дефицитът в бюджета на парите за старост през 2014 г. ще е над милиард и половина

 

Парламентът прие на второ четене Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Минималната пенсия ще се увеличи с 4.50 лв. от 1 юли 2014 г.

С текстовете се определя следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.: от 1 януари до 30 юни – 150 лв.; от 1 юли до 31 декември – 154.50 лв. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”

Пенсионната реформа се спира за една година. Консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. по разходите и трансферите е на обща сума  9 372 443  ,2 хил. лв. Дефицитът по бюджета на фонд „Пенсии” за 2014 г. ще е в размер на 1 782 357,2 хил. лв.

Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващите се лица са следните: до 5400 лв. – 420 лв.; от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.; от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.; над 7500 лв. – 550 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители ще е 240 лв.

 Максималният месечен размер на осигурителния доход ще е 2400 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.