nabore.bg

Тежката дума

Гледна точка: За социализма днес

Само Русия сега може самостоятелно да премине към тази система на обществено-икономическо развитие                                                           Историческото развитие на обществото е продиктувано от развитието на производителните сили и свързаните с тях производствени отношения.Развитието им доведоха до прехода от феодализъм към капитализъм-настоящата съществуваща  в повечето страни,система. Капитализмът  е в непрекъснати кризи и в процес на отмиране и замяната му със социализъм.Процесът започна с Великата октомврийска революция в Русия и продължи след Втората световна война.За възстановяване на Съветска Русия /след разрухата от световната и гражданска войни/,бе въведена НЕП/нова икономическа политика-по същество-  частна собственост върху средствата за производство/.След смъртта на Ленин, Сталин отмени НЕП и въведе държавната собственост върху средствата за производство,отъждествявайки я с общонародна и установи  държавен социализъм.Използвайки противоречията между Германия и останалите Западно европейски страни,Съветска Русия успя да развие икономиката си с помощта на Германия.Благодарение на победата на Съветската армия във Втората световна война се установи социалистическо управление и в източно европейските страни.По модела на СССР,в тези страни бе въведен държавния социализъм. 

Държавният социализъм изигра своята роля за развитието на СССР и останалите източни страни, при което се решиха следните проблеми:

-възставови се и се разви икономиката на СССР.

–възстановиха се и се развиха икономиките на другите социалистически страни с помощта на СССР/България от изостанала аграрна страна, се разви до промишлено-аграрна страна,заемаща 28-мо място по развитие в света/. 

Победата на социализма в СССР и източните социалистически страни оказа положително и благотворно въздействие върху останалите страни по света и допринесе за разпада на колониалната система на Западно европейските капитлистически страни.Възникнаха много  страни от бившите колонии,които под влиянието на социалистическите страни въведоха социални придобивки и политически свободи на населението.Освен това победи и революцията в Куба,в която впоследствие се въведе социалистическо устройство в страната.                                                                                                                           Към края на 20 век СССР и европейските социалистически страни изчерпаха модела държавен социализъм и държавна собственост върху средствата за производство и едновременно  допуснаха и  някои сериозни грешки и отрицателни явления,като:

-отчуждаване на производителите от държавната собственост

-създадена  бе номенклатура в ръководството на икономиката,която се отчуждаваше от  хората, облагодетелствана и с възможности за забогатяване.

-недооценяваше се работата на инженерния персонал в производството и в научно-техническите звена-отраслеви институти,бази за научно-техническо развитие и др.Възнагражденията на тези технически кадри бяха ниски,което водеше до незаинтересованост за развитие на техниката и производството.Един млад инженер получаваше възнаграждение по.ниско от това на един работник.Или един научен работник получаваше възнаграждение/заплата/по-ниска от това на един квалифициран работник.

–вече създадените и с опит инжинерни кадри все още се ограничаваха по политически съображения да заемат определени ръководни длъжности,  което водеше до назначаването на по-слабо подготвени специалисти,а това пък бе предпоставка за кариерно влизане в управляващата партия.  

–неадекватно и не отговарящо на реалните възможности на производството и потребностите на пазара централно планиране,което водеше до нереални и неизпълними цели и нарушения в производството.                    Независимо от допуснатите грешки и появили се отрицателни явления по времето на държавния социализъм бе ликвидирана безработицата,бедността,неграмотността,въведено безплатно образование,безплатно медицинско обслужване и още много,много други/да не ги изброявам/ социални придобивки за цялото население,каквито при демокрацията и капитализма не съществуват и са мечта за трудовите хора.  

Тъй като всички източни социалистически страни и СССР бяха достатъчно високо развити и на нивото на развитие на развитите капиталистически страни,можеше вече да се въвежда обществената форма на собственост върху средствата за производство и  да се спре застоя и реши кризата,за което бе необходимо:

-да се проведе бесплатна приватизация на държавните предприятия в полза на производителите в тях,а предприятията да запазят производствената си дейност и се организират като кооперативни фирми,управлявани от собствениците-производители.Същото се отнася и за селскостопанския сектор,като в него се организират кооперативни агрофирми.                                                           –стратегическите производства и услуги да  се организират в държавни и общински фирми,управлявани от изпълнителната власт и контролирани от представилната власт.

–да се разреши и въведе  производството на стоки от лични собственици на средства за           производство                                                                                                                            

 -да се забрани въвеждането на  частната собственост върху средствата за производство и дейността на частните собственици,произвеждащи стоки, с цел  да не се допуска екплоатацията на чужд наемен труд и  да не се възроди демокрацията и капитализма.

–да се въведе народовластие,плурализъм и запази въведената при социализма социална държава,като конституционно се забрани частната собственост върху средствата за производство и се разрешат само четирите вида собственост- обществена,лична,държавна и общинска/последните две

-само за стратегически и обществено необходими производства и услуги,от каквито дейности не са заинтересовани кооперативните фирми и кооперативните   агрофирми/.                                                                                                                      

Предателството във висшето ръководство на СССР,начело с Горбачов и предателствата от някои висши ръководители в източните социалистически страни,доведе до възстановяването на частната собственост,въведена бе  демокрация и капитализъм и разрушени икономиките на страните,за да не са конкуренти на западно европейските капиталистически страни.Възродиха се всички пороци на капитализма-бедност,безработица,корупция,кражби,убийства, оглупяване,опошляване, измами, подлости,войни и т. н.и се възродиха нови,като джендърство и др такива,които да защитават демокрацията и съответно частната собственост.В политическо отношение,с изключение на Русия,бяха принудени да бъдат включени във военния блок НАТО и използвани за провеждане на  милитаристични дейности на САЩ в Афганистан,Ирак,Косово,Босна и Херцеговина,а днес в Украина.Така тези страни от свободни и суверенни,се превърнаха в подчинени на желанията и интересите на САЩ. 

Какви са перспективите понастоящем за развитието на бившите социалистически страни?Миналото не се връща,а бъдещето трябва да отчете грешките от миналото.По начало,за да се постигне социализъм е необходимо да се реализират следните цели: 

 -да се ликвидира експлоатацията на човек от човека производителните сили да са така развити и развиват,че ефективността от производството да е по-висока от ефективността от производството при капиталистическата система/ефективността е показател за производителността/.                                                                                                                       

Понастоящем преминаването към социализъм на неголемите страни,включително и на бившите социалистически страни е трудно осъществимо,тъй като преобладаващото капиталистическо обкръжение няма политически и икономически да позволи да се реализира във всяка отделно взета страна и даже и едновременно и в няколко такива страни.Единствено Русия,поради богатството си със суровини и материали,  развита икономика и военен потенциал, може самостоятелно да осъществи преминаването си към социализъм.За останалите страни-малки и неголеми- развити и неразвити,преминаването към социализъм е възможно,ако предварително се осъществи в няколко големи развити страни,/както предполагаше  К.Маркс, за началното  въвеждане и победа на социализма в света/.За осъществяването на тази цел е необходимо да се осмисли отново, на по-високо интелектуално ниво, всред прогресивната интелигенция, формирането на нови политичеки партии и движения,които да организират обществото,насочат и осъществят победата на социализма в света.Новите партии и движения в посока към социализъм да се организират всред народите в развитите големи страни и в малките и  неголемите развити и неразвити страни,за да се усили максимално борбата на всички народи и осъществи победата на социализма. 

Бъдещето е на социализма.                               

 

Инж.Страхил РАДЕВ