nabore.bg

Тежката дума

Дискриминирани ли са българските пенсионери?

Готвят се промени в Закона за социално осигуряване, които ще вдигнат тавана за пенсиите на ВИП персони от политическия елит

 

Подложени ли са на дискриминация пенсионерите у нас? Прочетете този текст, публикуван на сайта www.obache.bg и  сами  ще си отговорите. Говори се, че сега, когато влиятелни ВИП персони на високи длъжности навършват пенсионна възраст, промени в Кодекса за социално осигуряване ще определят като решаващи за тавана на пенсиите последните три години. Това за пореден път ще означава, че български граждани, работили по едно и също време, ще бъдат разделени според годините си на пенсиониране, което означава и дискриминирани при пенсионното осигуряване.

Държавата надмина себе си и с още една готвена разпоредба за медицинското осигуряване, според която право на стоматологична помощ за изработване на зъбни протези ще имат пенсионерите между 65 и 69 години.

 

Кой определи възрастта, на която ще ви паднат зъбите?

 

 Гледайте да ги задържите до 65 години, ако искате да разчитате на държавата и здравното осигуряване. Засегнати от грижите на държавата възрастни граждани ни изпратиха следното

И С К А Н Е за изменение на § 6 /1/ на Преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване.

Посоченият текст регламентира начина за определяне на т.нар. таван на пенсиите, както следва:

„Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя, считано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто, а от 1 юли 2019 г. – 40 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.“

 

Разчетен внимателно този текст означава че:

 

1.Таванът на пенсиите се запазва САМО за определен кръг лица, т.е. за пенсионираните до 31 декември 2018 г.

2.Законодателният орган сам нарушава основен принцип за правото на равенство пред закона на всяко лице. Казано в прав текст, цитираната разпоредба е дискриминационна, защото според легалната (законова) дефиниция на това понятие „пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основа на признаците, посочени в чл.  4/1/ от Закона за дискриминацията, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства“.

Това е текстът на чл. 4 /2/ от Закона за дискриминацията, а чл. 4 /1/ от същия сочи признаците, за които се ЗАБРАНЯВА всяка пряка или непряка дискриминация, където е включен и признака „възраст“.

В конкретния случай самият законодател неблагоприятно третира пенсионираните до 31 декември 2018 г. спрямо тези, които ще се пенсионират след тази дата. Единствената разлика между оформилите се по този начин две групи е само възрастта –

 

просто по Божията воля едните са родени по-рано.

 

Към настоящия момент процентът на пенсионерите, получаващи законовия максимален размер на пенсия е твърде малък. Още по-малко са и тези, които не получават определените им реални пенсии, поради законоустановения „таван“.

Това ще продължи според обидното, дори цинично отношение на законодателя, изразено в § 6 /1/ от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Дори аргументи от рода „липса на финансов ресурс“ са смешни срещу демонстрираната дискриминация, защото където „няма“, няма за всички.

Без коментарът е въпросът за общото ниво на пенсиите у нас. Ако от 2 млрд. лева за саниране бе отделен 1 милиард за облекчаване на унизителното положение на българските пенсионери, дали нямаше да ни стане по-топло?

 

Паулиана НОВАКОВА*

www.obache.bg

-------------------

* Авторката е известен радиожурналист и коментатор, била е ръководител на радио Бинар в БНР