nabore.bg

България

Създава се център за изследване на безкласовото общество (ЦИБО )

Българското марксистко движение (БМД), след консултация с дейци от лявото политическо движение у нас и в чужбина, реши да изгради Център за изследване на безкласовото общество - ЦИБО . Този център, опирайки се на законите за развитие на обществото, разкрити от Карл Маркс и Фридрих Енгелс, ще изследва процесите, които протичат в обществените отношения в България и в света, водещи до замяна на класовия буржоазен строй с безкласов социалистически и комунистически строй. Той ще прави прогнози за близки и по-далечни изменения в тези отношения и препоръки за действия на лявото пролетарско движение.

В ЦИБО могат да участват лица, споделящи идеите на безкласовото общество, които имат умения, знания и желание да извършват изследователска дейност в областта на пролетарската марксистка философия, политическа икономия и социална политика.

ЦИБО ще бъде звено към сдружението с нестопанска цел „Български работнически съюз” (БРС), основна дейност на което е политическа просвета, провеждана сред работниците и служителите в България.

    Всички публикувани до сега материали: книги, монографии, брошури, статии, коментари и др. от марксистката група в България, касаещи безкласовото общество, да се считат за издания на ЦИБО.

За контакти: електронна поща - petar_194@abv.bg

 

 ***

 

БМД съобщава на интересуващите се издателски къщи, че разполага с научно-политически книги на руски език. Поканваме желаещите издателства да издадат книгите на български език, с което ще помогнат за попълване на библиотеките у нас с леви издания, които липсват през последните десетилетия. Смятаме, че книгите ще имат търсене от ляво мислещите хора у нас и издателството, което се ангажира с тяхното издаване, ще покрие своите разходи. Ето списък на книгите:

   1. ИКТ „Упадок капитализма”, изд. „Прексис”, Москва, 2001 г.,196 стр.;

    2.ИКТ, „Левые коммунисты в России 1918-1930 гг.”, изд. „Прексис”, Москва, 2008 г.,332 стр.;

   3.ИКТ „Платформа и манифест”, Москва, 2004 г., 70 стр.;

   4.ИКТ „Нация или класс”, Москва, 2004 г., 54 стр.

   5. „Виктор Серж: социалистический гуманизм против тоталитаризма”, изд. „Прексис”, Москва, 2003 г., 178 стр.;

   6.”А.А.Здоров „Государственый капитализм и модернизация Советского союза”, Одесса, 2003 г., 124 стр.;

   7.Документы „демократических централистов” /20-е гг./, изд.на Союз коллективистов, 2007 г., 333 стр.

  8.Идеология колективизма – в статьях, писмах, дискусиях, 2003 г., 320 стр.

  

     Петър ЙОРДАНОВ

     petar_194@abv.bg)

 

 


Карл Маркс

Карл Маркс