nabore.bg

Тежката дума

Кратки въпроси/полезни отговори: Законен ли е таванът на пенсиите?

Размерът на пенсията за стаж и възраст се определя по държавна методика и този размер е частна собственост на пенсионера. Конституцията гарантира неприкосновеността на частната собственост. В този смисъл „таванът” на пенсиите не е ли грубо нарушение на Конституцията. Кодексът за социално осигуряване е приет от обикновено народно събрание и не може да противоречи на конституцията, приета от Велико народно събрание? 

 

Стойчо ВАСИЛЕВ, Ямбол

 

Съгласно промените в Кодекса за социално осигуряване от юли 2015 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя считано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто, а от 1 юли 2019 г. - 40 на сто, от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, т.е. за пенсиите, отпуснати до 31.12.2018 г. той ще се повиши от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход. Следва да се има предвид, че действащата в България осигурителна система е разходопокривна. Това означава, че средствата за изплащане на пенсиите следва да се осигуряват от постъпващите осигурителни вноски на работещите трудоспособни граждани, а не от натрупани суми по индивидуални партиди. Един от основните принципи на тази система е принципът на солидарност на осигурените лица. Този принцип позволява ограничаване размера на получаваните пенсии до определен максимален размер и едновременно с това гарантиране на минимален размер на пенсиите, който обезпечава определен минимум от средства на различни категории лица, които са участвали в осигуряването. По въпроса за максималния размер на получаваните една или повече пенсии се е произнесъл и Конституционният съд. В решение № 21 от 15.07.1998 г. се сочи следното: „Установяването на максимални и минимални пенсионни граници, както и тяхната взаимна обусловеност са продиктувани от действащата у нас система на пенсионното осигуряване. Тя се квалифицира във финансово отношение като "разходно-покривна". При тази система пенсионен таван е необходим - той служи да гарантира минималните пенсии и да спомага за растежа им. Тези функции показват, че оспорената разпоредба удовлетворява изисквания и на социалната справедливост, изразена в преамбюла на конституцията.” Следва да имате предвид, че повишаване на максималния размер на пенсиите ще има винаги, когато се повиши размерът на максималния осигурителен доход.