nabore.bg

Тежката дума

За собствеността и обществените отношения при демокрацията

Собствеността върху средствата за производство и предметите на труда определя възникването и развитието на отношенията в обществото между отделните личности и тези между отделните групи от хора в него.

 Във връзка с това е необходимо, за описание и характеристика на обществото и отношенията в него,да се разглежда и изследва вида и същността на собствеността в него, в условията на съществуващата система на демокрация.                                                                                                                           

 Трябва да отбележим ,че при демокрацията се установява и функционира основно частната собственост върху средствата за производство и предметите на труда.Легитимира се понастоящем под благовидната английска дума“бизнес“и основната цел е производство на стоки за пазара и реализиране на печалба.                                                                      

 В зависимост от обема на произвежданите стоки,условно се представя като дребен,среден и едър бизнес.Нека разгледаме трите вида бизнес.  

1.Дребен бизнес.Това са частни фирми ,собствениците на които притежават сравнително малко средства за производство и съответно малък брой наети от тях производители.Обемът на производство е ограничен,а собствениците в тях са най-често и производители.Собственикът обаче,освен възнаграждението си за положен от него труд, присвоява безвъзмездно и реализираната печалба от продажбата на произведените стоки.Но печалбата е продукт не само от труда на собсвеника ,но и от труда на наетите от него производители,

 

което присвояване от него е кражба,

 

защото този труд не е заплатен на  производителите/заплатите на производителите влизат в себестойността на стоките, но не и в стойността на печалбата т.е.този труд вложен за създаване на печалбата не е заплатен на производителите/  

2.Среден бизнес.Това са частни фирми,собствениците на които притежават значително повече средства за производство и предмети на труда и съответно по- голям брой наети производители и по-голям обем произведени стоки.В тези фирми обикновено собствениците не са ангажирани пряко в самия производствен процес,а най често са заети в организацията, управлението и реализацията на стоките.Собствениците на средния бизнес също като тези на дребния бизнес присвояват безвъзмедно печалбата от реализацията на стоките.

3.Едър бизнес.В основата на едрия бизнес е частното владеене на средствата за производство и предметите на труда обикновено не от един собственик,а  най често от много собственици,обединени в големи фирми,холдинги,концерни и др.Характерно е, че собствениците в тях са анонимни и са притежатели на дялове от собствеността,а управлението на бизнеса им поверяват на високо платени управленци със заплати значително надвишаващи трудовите им възнаграждения.И при едрия бизнес печалбата изцяло се присвоява от собствениците.

Освен тези видове бизнес,при демокрацията съществуват и следните, с минимален дял в икономиката бизнеси,както следва: 

1.Собствен/личен/ бизнес.Този вид бизнес е на личните собственици с личните си фирми,притежаващи производствени средства и предмети на труда,придобити чрез личен труд.За разлика от частните собственици личните такива със собствения си труд произвеждат стоки,   реализират ги на пазара,печалбата от която е тяхна и с право я присвояват.

2.Кооперативен бизнес.Когато няколко лични собственици се обединяват за съвместно произвадство,образувайки кооперативно прозводство.Те не експлоатират чужд труд и с право и справедливо присвояват за  себе си реализираната печалба от продажбата на стоки.Този вид бизнес на практика почти не съществува.                                                                                                          

 Трябва да отбележим,че частните собственици от дребния,средния и едрия бизнес използват част от печалбата за усъвършенстване на технологиите и разширяване на производството чрез закупуване на нови средства за производство и предмети на труда,

 

така че собствеността не им принадлежи законово и справедливо

 

,а принадлежи на производителите.Личните и кооперативни собственици справедливо притежаваат средствата си за производство и предметите на труда.Освен това частният бизнес у нас придоби средства и предмети за прозводство от проведената незаконно грабителска приватизация  на държавната собственост,а наследените от наследници средства за производство, са създадени и принадлежат на производителите от минали производства,т.е.не принадлежат на наследниците-собственици законово и справедливо.

 Смята се,че дребният и среден бизнес са гръбнака на производството и затова те трябва да се подържат и стимулират от държавата за да функционира икономиката.Но факта,че те присвояват безвъзмездно печалбата и държавата им дава допълнителни средства,които взема чрез данъци върху заплатите на производителите е допълнително  ограбване на производителите от частните собственици.Ако трябва да се стимулира някой вид бизнес от държавта,то това е собствения/ личния/и кооперативен бизнес,които да се подпомагат и то  само в кризисни ситуации.  

 При едрия бизнес,печалбите от реализацията на стоките са огромни,които дават възможност на собствениците не само да живеят в охолство и лукс и макар,че не се считат за гръбнака на производството, държат в икономическа и политическа зависимост болшинството от народа и управляват в своя полза обществения живот и дъжавата.

 Ако обобщим ,

 

частната собственост води винаги към експлоатация на чужд труд,

 

което е характерно за капитализма и  капиталистическите отношения в обществото.Или базата на частната собственост е капитализъм,а неговата надстройка е въведената, с настъпването  му като легитимен строй,демокрация.Капитализмът се ражда в недрата на феодализма,а се утвърждава след въвеждане на демокрацията в резултат от извършените буржоазни революции в Англия и Франция.  

 Ще се спрем по-подробно върху демокрацията,защото тя подържа и регулира като надстройка отношенията в обществото,живота на отделните слоеве в него,на отделните личности и живота и взаимоотношенията между различните народи и държави.Още от зората на възникване на демокрацията, нейните носители-демократите бързо забравят фалшиво издигнатите от тях призиви за свобода,равенство и братство.По-късно по време на демокрацията се приема от робовладелския строй на демократична Атина робството на негрите/над 12 милиона негри от Африка са прекарани в Америка и превърнати в роби/, след това се сътворява геноцида на местното население в Северна Америка и Нова Зеландия,а после се колонизират  и поробват много народи и държави по света от развитите Западно-Европейски демократични държави.В по-ново време водещите демократични страни предизвикаха две световни войни през двадесети век,нанасяйки огромни материални щети и унищожени милионни хора.Понастоящем демократичните страни - САЩ и  сателитите му, водят местни войни,  за да заграбват чужди ресурси и природни богатства/примери:войните в Ирак,Сирия, Либия и др./.   

 Да си отговорим на въпроса-защо съществува капитализма и демокрацията.Основната причина за тяхното съществуване е за да може отделният индивид да  забогатява с всички  възможни средства и това забогатяване, да няма граница,да се натрупват още и още и още богатства,т.е.безгранично.Затова  демокрацията си поставя/макар и да звучи нелицепрятно/ следните основни цели:

-да подържа и утвърждава установеното политическо и икономическо устройство на обществото, за да се съхранява и разширява частната собственост,обявена за свещенна и неприкосновена в законодателството и конституцията на демократичните държави.

-да присвоява чужди природни богатства и ресурси на други страни,които не могат да се защитят,като се създават военни съюзи,договори за съвместни действия и др.такива от  развитите демократични държави, осъществявайки  водене на завоевателни местни и регионални войни.

  Последствията от наложената и съществуваща демокрация са:

 

бедност,глад,мизерия,безработица,емиграция,демографски срив,

 

неграмотност,ниска култура, оглупяване, опошляване, развращаване, джендърство, кражби, убийства,корупция и какво ли още не, в името на тържеството на демокрацията.                                                                                                                             

 За да се крепи демокрацията и  капитализма ,в случай че са застрашени от съществуване, прилежащата им политическа власт прибягва и към брутални насилия,а при опасност за смяна, въвежда и висшата си форма-фашизма/ примери:много от миналото,а от настоящето-фашизма в Украина/.

 На съвременния етап на развитие на науката и техниката е възможно да се удовлетворят всички потребности на всеки член от обществото,което не се осъществява при демокрацията,така че тя и капитализмът трябва да бъдат заменени с една нова система -на политическа и икономическа свобода на личността в обществото и удовлетворяване на всички нужди и потребности на всеки индивид ,чрез унищожаване на частната собственост,  безвъзмездно предаване на средствата за производство и предметите на труда на производителите и въвеждане на народовластие и плурализъм като политическа система на управление.А в бъдеще,тази система на управление и устройство на обществото, ще може да го развие и подготви и за преминаване към още по- справедливия строй на социализма,за да може  всеки в този свят да живее свободно и щастливо.                                                                                                               

 

Инж.Страхил РАДЕВ