nabore.bg

България

Военноинвалидите към бъдещите депутати: Ние сме на последното социално стъпало

Настояваме за по-високи пенсии и намаление на ДДС на лекарствата за всеки, пострадал в отбраната на страната

 

В редакцията на сайта Наборе.бг се получи Платформата на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за решаване на проблемите на тази заслужила група български граждани, която е връчена на всички партии в Република България, участващи в предстоящите парламентарни избори. Публикуваме пълния текст на платформата:

Във връзка с предстоящите парламентарни избори в Република България ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите е набелязало и предоставя проблемни въпроси за решение отнасящи се до статута и грижите, който следва обществото и държавата чрез избраните в парламента партии осъществяват спрямо тези заслужили за родината си български граждани пострадали при или по повод отбраната на страната в изпълнение на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Казано направо тези проблемни въпроси да залегнат в програмите на партиите искащи и участващи в изборния процес, за да може избирателите военноинвалиди и военнопострадали да припознаят своите избраници.

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите надпартийна, военнородолюбива организация регистрирана в обществена полза от 1915 година и на 29 март 2015 г.

 

ще чества 100 години от учредяването си,

 

на 26 юни 2015  и ще отбележи 25 години от възстановяването си през 1990 г. , след като през 1950 година сме закрити по решение на ЦК на БКП, ще отбележим именно 65 години от това злополучно закриване и 64 години от ограбването на организацията ни с разпореждане 1302 на Министерски съвет са отнети имоти и средства на стойност над 500 000 милиона златни лева.

Организацията ни има двойна национална предствителност по двата закона - по Закона за интеграция на хората с увреждания и по нашия специфичен закон, какъвто е Закона за военноинвалидите и военнонпострадалите. Към момента имаме 94 структури (дружества и секции по общини) с 4 338 души членове военноинвалиди и военнопострадали, тоест ние покриваме изискванията за националната представителност и по двата закона, така че ако не се промени кардинално законодателството би следвало да ни се продължи националната представителност. Тези 4 338 члена съгласно категориите, посочени в Закона за военноинвалидите и военнопосткрадалите са разпределени, както следва: 2 038 военноинвалиди (51 от войните и 1 987 от мирно време); военнопострадали 2 211 (779 вдовици, 946 родители на загинали и починали военноинвалиди и 47 сираци); членове семейства 439 (265 съпруги на военноинвалиди, 97 родители на военноинвалиди и 77 деца, както и 89 почетни и благодетелни членове).

 

Като прибавим и близките и роднините

 

на тези наши членове, а и не малкия брой нечленуващи защото членството е  индивидуално личностно волеизлияние, се оказваме една доста мощна човешка маса, която за съжаление е на последното социално стъпало в държавата, даже много под това на хората с увреждания от които ние сме част в общото.

Да стартира изготвянето на проект за изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите в новото 43-то Народно събрание, като имаме тази готовност и при желание и включване на този въпрос ще подадем своевременно необходимата информация.

Изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с правата на ветераните от войните, съгласно двата Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и Закона за ветераните от войните. Да продължим това политическо решение от 41 – то Народно събрание.

Да доизградим съществуващите предпоставки за постоянен, конструктивният диалог и сътрудничество между държавните институции и институцията Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, като се акцентира върху прозрачността и чуваемостта в контактите и действията им. Обществото своевременно и постепенно да се отърсим от безнадежноста, в която сме изпаднали и в конструктивен диалог стъпка по стъпка с малки, но уверени и в правилната посока крачки съградим чрез законодателни промени правилните грижи и дейности за военноинвалидите и военопострадалите, а от там и за народа ни като цяло, разбира се при задължителното спазване на върховенството на Закона, и се създаде

 

атмосфера на толерантност и търпимост

 

 към различията, независимо от техния генезис.

Да не се допускат за обсъждане от органите със законодателна инициатива на проектодокументи, засягащи статуса на военноинвалидите и военнопострадалите от страна на Министерството на отбраната и Министерството на труда и социалната политика. Да се има предвид, че Съюзът е и член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) при МС, както и член на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към МС – председател министъра на отбраната, заместник-председател председателя на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите инж. Петър Велчев.

Да се активира дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към МС в посока разглеждане на социалните, здравните, трудовите и обществените проблеми на правимащите по Консултативен съвет.

Във всички работни групи работещи по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите, При евентуално формиране на обществени съвети към държавните институции след парламентарните избори, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания, да се привличат легитимните представители на неправителствените организации с доказан принос при формирането и развитието на гражданското общество в страната.

Да продължи работата във всички сфери на обществения живот за осигуряване на равни възможности и свободен достъп на  военноинвалиди и военнопострадали, като част от хората  с  увреждания  до  образование,  професионално обучение, квалификация и преквалификация; трудова реализация; здравеопазване и здравни услуги; интеграция и реинтеграция в обществото; подходяща архитектурна, транспортна и комуникативна среда.

Да продължат процесите по адаптация на националното законодателство към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания с осигуряване на публичен ресурс, разходван за изпълнение на препоръките, съдържащи се

 

в Конвенцията и европейското законодателство.

 

 Координацията по тяхното изпълнение да се възложи на Агенцията за хората с увреждания с целево делегиран бюджет, а мониторингът да се осъществява от НСИХУ при МС, председател на който е зам.- председател на МС.

Да се промени базата за изчисление на пенсията за военноинвалид и военнопострадал, да бъде на основата на минималната работна заплата.

Да се увеличат пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите, които сега са най-ниските пенсии в страната и ТО ЗА ХОРА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЙНСКИТЕ СИ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Трудовата заетост на ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ да се изведе като приоритет работата на държавните и общински органи за управление, като се акцентира върху запазване на работните места за хората с намалена работоспособност чрез адаптация на условията за труд към функционалния дефицит; да се възроди надомната работа, като спестените средства за издръжка на работните места при обичайни условия се пренасочат към рехабилитация на надомниците.

Да се възстанови премахнатия чл. 212, ал. 2 съществуваща по времето на министъра на отбраната Николай Цонев и отменена без да бъде прехвърлена в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите от него, а и от следващите министри за съжаление: „Държавната и местната администрация осигуряват подходяща работа на военноинвалидите и военнопострадалите до навършване на съответната възраст за пенсиониране по условия и по ред, определени от Министерския съвет.”

Да се започне подготовка в началото на мандата за обвързване на социалните плащания към Линията на бедността (ЛБ),  вместо  досегашното  съотнасяне  към  Гарантирания минимален доход (ГМД), който да се актуализира незабавно с приемането на първия държавен бюджет от новия мандат на Народното събрание.

При подписване на Рамков договор с Лекарския съюз да не се допуска подмяна на преференции при заплащане на медицински такси от хора с трайни увреждания с хронично болни лица, тъй като не всички увреждания са свързани с хронични заболявания. Подписването на рамковия договор да става в твърдо установени срокове, като заинтересованите страни се обвържат с приемливи крайни срокове.

Да се намали ДДС на лекарствените средства или се възстановява на НЗОК и лечебните заведения. Да се осигурява най-малко два пъти в годината вписване на нови позиции в реимбурсния списък,

 

а за редките и хронични заболявания - всяко тримесечие.

 

Да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза. Поради трайно очерталата се тенденция от недостиг на медицински специалисти да се допусне съвместяване на работата в органите за медицинска експертиза с други медицински дейности признаване на стаж за придобиване на специалност. Да се проучи възможността епикризите на лицензирани в дадено направление лечебни заведения да се признават за достатъчно основание за медицинска експертиза по документи. С цел частично компенсиране на закриването на специализирани ТЕЛК-ове да се делегират права за извършване на медицинска ексдпертиза от ЛКК на лечебни заведения с доказани възможности и наличие на щатни специалисти.

Да не се отнемат военноинвалидна причинни връзки с всякакви еквилибристики от страна на ТЕЛК и НЕЛК.

Да се предприеме инициатива от новото правителство и Народно събрание за честване на 100 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и 25 години от възстановяването му през 2015 година. Да се учреди с решение на Министерски съвет на Инициативен комитет за честванията и се финансират мероприятията, така както това стана за 100 години от Балканските войни, сега за 100 години от Първата световна война и т.н., та ние сме в основата н всичко това и като организация и като хора участвали във войните и т.н.

За справки и контакти се обръщайте към Съюза на военноинвадидите и военнопострадалите: 02/ 980-30-90 централа и 0887 – 928 – 884; 0878 942 166 - инж. Петър Велчев, председател; mail svivp@abv.bg} факс:02/986-35-40 и адрес: София 1000, ул. "Христо Белчев" № 21

 


Нашите членове заслужават повече грижи от политиците, настояват от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Нашите членове заслужават повече грижи от политиците, настояват от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите