nabore.bg

В джоба

Замириса на море: Ветераните от войните ще почиват в хотел „Флагман”

Както съобщава сайтът www.otbrana.com на ветераните от войните за сезон „Лято-2018” е предвидена почивка в хотел „Флагман” в курорта „Св. св. Константин и Елена” през времето – от 1 юни до 19 юни и от 11 септември  до 30 септември. Съгласно наредбите за военно-почивното дело, ветераните от войните имат право да ползват  почивка в неактивния сезон.

За почивка могат да ползват и други военно-почивни домове и хотели през неактивен сезон, като резервации ще бъдат приемани от датата на свободна продажба – датите ще бъдат обявени допълнително.  

Ветераните от войните, желаещи да ползват почивка  за сезон „Лято – 2018” за резервации могат да се обърнат към отдел „Почивно дело в страната и чужбина” от 11 април т.г. на телефони 02/92 21 705, 92 21 757 и 92 21 75.

 

***

 

Ето какво се казва в наредбата за почивката на ветераните. Според  в Наредба № Н 9/18.03.2011 г. ветераните от войните ползват военно-почивните домове и хотели през неактивния сезон и заплащат 25 % от себестойността на почивката (храна и нощувка с включен ДДС) и добавката за вид помещение, а останалите 75 % се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната съгласно чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с ПМС № 168 от 1999 г. (ДВ, бр. 75 от 1999 г.; посл. изм., бр. 37 от 2008 г.); членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5 на наредбата.

Военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства имат право да почиват до 15 дни веднъж годишно, като заплащат 25 % от себестойността на почивката и добавката за вид помещение, а останалите 75 % се осигуряват от държавния бюджет съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5.

Пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства  заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5; цената на почивката включва нощувка, закуска, ползване на паркинг до изчерпване на свободните паркоместа, както и дължимия ДДС;

(Забележка  – чл. 5 на наредбата определя, че почивките, предоставени във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, се заплащат по цени, определени със заповеди на министъра на отбраната, издавани два пъти годишно най-късно до 15 януари - за летния отдих, и до 15 юни - за зимния отдих.)

 

www.otbrana.com