nabore.bg

В джоба

Разследване на НОИ: Фалшиви пенсионери източват бюджета

Столичното териториално поделение на осигурителното ведомство удари най-мащабната измамна схема

 

От руините на ЖП завода „изпълзяват“ фалшиви УП-та

 

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) – София град, обслужва най-голям брой осигурители и осигурени лица и съответно - полага интензивни и значителни усилия за противодействие на опитите за злоупотреби със средствата от публичните фондове на държавното обществено осигуряване (ДОО). През годините са установени извършени злоупотреби от осигурителите, които следва да подават информация в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) и да издават удостоверителни документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, но и от физически лица, представящи със заявленията си за отпускане на пенсии неистински удостоверителни документи.

Първите случаи на неоснователно подавани данни в РОЛ от осигурители във връзка с изплащане на парични обезщетения бяха установени още през 2009 г. като в периода от 2010 до 2012 г. са подадени над 200 сигнала до Национална служба „Криминална полиция“. ТП на НОИ – София град противодейства успешно и на най-мащабната и организирана схема за измами, установена в системата на НОИ, за източване на средства от фонд „Пенсии“ на ДОО чрез използване на неистински удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход,

 

издадени от държавна фирма „Строймашинженеринг“

 

Схемата е разкрита и доказана от извършените от столичното ТП на НОИ проверки и от разследване, проведено от МВР и от Националната следствена служба, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата. Установеното при разследването сочи за предварителна и продължителна във времето подготовка, като е избран „подходящ“ осигурител – държавна фирма в несъстоятелност от 1997 г., заличена през 2012 г., обявила се за правоприемник на друга държавна фирма - „Транстехника“, учредена през 1989 г. и правоприемник на Стопанско обединение „Вагоностроене“, включващо няколко завода. По този начин ДФ „Строймашинженеринг“ се явява привидно легитимирана да съхранява ведомости за заплати на СО „Вагоностроене“ и ДФ „Транстехника“ и включените в състава им заводи и поделения за периода от 1982 г. до 1999 г.

Фалшификации са правени и в старите трудови книжки

 

След заличаването на фирмата, в Осигурителния архив на НОИ от физическо лице са предадени ведомости на посочените осигурители. Впоследствие чрез графологически експертизи е установено, че подписите на множество от работниците, фигуриращи във ведомостите, не са автентични, а за лица, чиято автентичност на подписа е потвърдена, е установено, че в действителност са работили при друг работодател, видно от документи, които не са били представени в пенсионното производство. След предаване на ведомостите на заличения осигурител, в периода 2012 г. – 2017 г. в ТП на НОИ - София град са подадени стотици заявления за отпускане или преизчисляване на отпуснати Национален осигурителен институт вече лични пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по обр. УП-2 и УП-3 за осигурителен стаж и осигурителен доход, на които е придаден вид, че са издадени в периода 2000 г. - 2005 г. от ДФ „Строймашинженеринг“.

В над 90 на сто от случаите (освен от ДФ „Строймашинженеринг“) заявителите представят и удостоверения по обр. УП-30, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“, а в трудовите им книжки има заверен стаж от завода, който като част от състава на СО „Вагоностроене“ за кратък период е бил към ДФ „Транстехника“. При издаването на тези документи е използвано обстоятелството, че

 

през 1999 г. архивът на ЖПЗ „Г. Димитров“ е бил унищожен при пожар

 

Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, са за длъжности от първа или втора категория труд и са за периоди, които стриктно допълват липсващи периоди на действително положен трудов стаж. В издадените образци УП-2 за осигурителен доход са посочени високи размери на дохода, които значително надвишават средномесечната работна заплата/ средномесечния осигурителен доход за страната и са нереалистични с оглед на обявената от 1993 г. неплатежоспособност на фирмата. Такива документи са използвани и с цел повишаване на индивидуалния коефициент на вече отпуснати пенсии. В приключилите през периода 2019 - 2022 г. десетки съдебни дела по жалби на лица, депозирали в ТП на НОИ - София град документи от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, по недвусмислен начин се доказва, че тези документи са неистински и не удостоверяват реално придобити осигурителен стаж и осигурителен доход в посочените предприятия. В съдебните производства се доказва, че лицата в претендираните периоди са работили при друг осигурител и често образователната и професионална им квалификация не предполага работа на посочените в документите длъжности – според последните

 

в леярски цех са работили учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и др.

 

Общият брой заявления, подадени в ТП на НОИ - София град в периода от 2012 г. до 2017 г. с документи от посочената държавна фирма е над 350. С разкриването от ТП на НОИ - София град на схемата за ощетяване на фонд „Пенсии“ е предотвратено нанасянето на щета на ДОО в особено големи размери, предвид че се касае за дългосрочни плащания, за които биха били необходими ежегодно по няколко милиона лева.

След период на „затишие“, от 2019 г. беше констатирано значително завишаване на опитите за злоупотреби, което наложи системното извършване на проверки и анализи на данните от информационната система на НОИ. Установени са осигурители, подали уведомления за сключени трудови договори с назначени много лица с възнаграждения в размери равни или близки до максималния осигурителен доход за съответната година, без да са внесени осигурителни вноски или осигурители, назначавали за кратък период от време лица, които след това са подавали заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица. Такива осигурители са определени като рискови, а резултатите от извършените при тях проверки/ревизии по разходите на ДОО в преобладаващата част доказват, че се касае за фиктивни осигурители, които не извършват в действителност никаква стопанска дейност, съответно - нямат приходи от нея, но подават данни в регистрите на НАП за „назначени“ лица, които реално не са упражнявали трудова дейност и не са имали качеството на осигурени лица. При доказване на тези факти подадените данни се заличават от регистрите. По отношение на такива рискови осигурители бе завишен както последващият контрол - чрез извършване на проверки и ревизии по разходите на ДОО, така и предварителният контрол в производствата при преценка на правото и изчисляване на размера на паричните обезщетения и пенсиите.

Проверките на НОИ-София доказаха много нарушения в пенсионните документи на стотици възрастни хора

 

От 01.01.2019 г. до 31.10.2022 г. от инспекторите по осигуряването в отдел „Контрол по разходите на ДОО“ на дирекция „Краткосрочни плащания и контрол“ са извършени 41 645 проверки и ревизии. От тях сигналите по повод на изплащане на парични обезщетения за временна еработоспособност и безработица и гарантирани вземания са както следва:

- за 2019 г. – 518;

- за 2020 г. – 1016;

- за 2021 г. – 1313;

- за 2022 г. – 1310 /до 31.10.2022 г./

Констатираните още през 2019 г. случаи на злоупотреби с фондовете на ДОО доведоха до извършването на обстоен анализ на всеки един случай, при който са констатирани съответните индикации. В резултат на извършения последващ контрол като рискови към 31.10.2022 г. са определени 584 дружества. За тях е установено, че неоснователно са подавали данни в РОЛ и след заличаване на същите по предвидения в закона ред (заличени са общо 150 186 записи), са предприети действия за възстановяване на неоснователно извършените осигурителни плащания.

От контролните органи на ТП на НОИ – София град

 

са подадени 239 сигнала до прокуратурата

 

за дейността по краткосрочни плащания и контрол, по част от които разследването се води срещу организирана престъпна група. Законосъобразността на издадените от служителите в дирекция „Краткосрочни плащания и контрол“ при ТП на НОИ - София град административни актове за възстановяване на неоснователно извършени осигурителни плащания по повод неоснователно подадени данни от рискови осигурители, са потвърдени от Върховния административен съд.

Противодействието на опитите за измами става все по-ефективно и в пенсионните производства. През разглежданите години се повиши значително ефективността на противодействието на опитите за злоупотреби със средства и на фонд „Пенсии“ на ДОО чрез използване на неистински удостоверителни документи за доказване на осигурителен стаж и осигурителен доход в пенсионното производство. С оглед на безспорно доказани случаи на представени неистински документи служителите подобриха уменията си при преценка на представените документи за външни нередовности, което способства за своевременното извършване на допълнителни проверки и предотвратяване на неоснователно отпускане или преизчисляване на пенсии, като от графиката по-долу е видна тенденцията за намаляване на случаите, при които лицата използват неистински документи.

В резултат на непрекъснатия превантивен контрол бяха елиминирани опитите за отпускане на неследващи се пенсии, които като дългосрочно осигурително плащане, подлежащо на ежегодно служебно преизчисление биха ощетили фонд „Пенсии“ на ДОО със значителна сума.

Подадените сигнали до прокуратурата по повод представени от лицата неистински документи в пенсионното производство за периода са общо 77. Събраните суми за погасяване на установени задължения към ДОО от неоснователно извършени осигурителни разходи за обезщетения и пенсии са както следва:

 - 2019 г. - 1 440 902.98 лв.

 - 2020 г. - 2 358 213.65 лв.

 - 2021 г. - 3 295 181.88 лв.

 - 2022 г. /до 31.10.2022 г./ - 2 926 457.04 лв.

 

 „Калоян“ ми предложи да „взимам безработица“

 

След като осигурително правоотношение е прекратено на основание, по което паричното обезщетение за безработица се отпуска за минималния срок в минимален размер, дружество назначава за броени дни 280 човека, след което прекратява трудовото правоотношение на друго правно основание, което обуславя промяна на срока и размера на обезщетението за безработица. По подадените в периода 2015-2017 г. заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица е изплатена обща сума в размер на 466 859,31 лв. от фонд „Безработица“ на ДОО.

При извършената проверка по-голямата част от лицата признават, че не са работили в дружеството, а при регистрирането си в Агенцията по заетостта от служител, представящ се с името Калоян, им е предлагано “краткотрайно“ назначаване в познато на него дружество срещу определена сума пари или срещу полагане на личен труд в частен имот на „Калоян“. Така на лицата е било осигурявано изплащане на паричното обезщетение за безработица в по-висок размер и за по-дълъг период. При проверката е установено, че от страна на същото дружество са подавани и необходимите документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане за 10 лица, на които са изплатени общо 40 475.03 лв. от фонд „Общо заболяване и майчинство“.

 

Семейство „предприемачи“ с над 300 фирми на свое име

 

Контролните органи на ТП на НОИ - София град са установили семейство, живеещо в село в област Монтана, чиито членове са собственици и/или управители на над 300 търговски дружества. Всички замесени декларират, че нямат трудово-правна или счетоводна документация на дружествата, не познават лицата, назначени в дружествата и че е „злоупотребено“ с личните им данни. Резултатите от извършените проверки сочат за подготвена схема за злоупотреба със средства на ДОО, която е в класическия вариант – подаване на данни в регистъра на трудовите договори за сключени такива с лица с трудово възнаграждение в размер, близък до максималния осигурителен доход, подаване на данни в регистъра на осигурените лица за осигурителен стаж и осигурителен доход без лицата в действителност да са работили, да са получавали заплати и да са внесени осигурителни вноски. След „придобиване на качеството осигурено лице“, лицата за които са подадени данни скоропостижно стават временно неработоспособни, безработни или искат преизчисления на пенсиите си по данни от регистъра на осигурените лица, с включване на високия осигурителен доход, който в действителност не са получили.

 

Дружество със 150 назначения – до един „продавачи интернет търговия“

 

От контролните органи на ТП на НОИ - София град е установено фиктивно дружество с назначени за периода 2015 г. - 2019 г. над 150 лица (в голямата си част в пенсионна възраст) по трудови договори единствено на длъжност „продавач интернет търговия“, за които са подадени данни с максимален осигурителен доход. При извършената проверка се установява, че на вписания адрес за кореспонденция се помещава юридическа кантора, предлагаща счетоводно обслужване, а на регистрирания адрес за управление е намерен отдавна затворен офис на дружество, извършващо „счетоводно обслужване“ със същия фиктивен собственик. Доказателства за извършвана стопанска дейност и в направения от НАП данъчен профил на фиктивното дружество не са установени – няма регистрирани фискални устройства, няма актуални платежни сметки, няма документация за регистрирани онлайн платформи за електронна търговия. При събиране на сведения за извършваната трудова дейност от назначените лица никое от тях не може конкретизира каква „електронна търговия“ се извършва от дружеството, нито в каква сфера е насочена извършваната дейност - търговия със стоки или услуги, продавани или само предлагани на потребителите. Лицата не могат да посочат никакви електронни адреси на регистрирани онлайн платформи, където да фигурират предлагани продукти и услуги със своите характеристики и продажни цени, куриерски фирми или платежни платформи, чрез които да са се осъществявали разплащанията с клиенти, както и каквито и да било други специфики, свързани с електронната търговия. Нещо повече - от представените противоречиви сведения и допълнителни справки за назначените лица е установено, че реално упражняват дейност в няколко на брой конкретни дружества по сключени допълнителни правоотношения, където се подават данни с нулев осигурителен доход, с което допълнително се ощетява ДОО. Въз основа на неправомерно подадените чрез фиктивното дружество данни са били изплатени суми в общ размер над 100 000 лв.

 

Сключване на трудов договор с покойник

 

В ЕООД, след смъртта на едноличния собственик и управител, счетоводителят продължава да назначава лица по трудови правоотношения и да подава данни по електронен път, с КЕП за осигурителен стаж и осигурителен доход. Представяни са данни с КЕП за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност. В хода на проверките част от „назначените“ лица са представили пред контролните органи на ТП на НОИ – София град трудови договори, сключени и подписани от името на починалия управител след датата на смъртта му. Според инфантилните обяснения на счетоводителя „преди да почине, собственикът на дружествата оставил известна сума за заплати след смъртта му“.

 

С какво ли точно се занимава този „асистент офис“?

 

Лице, подало заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, не може да посочи адрес на работното си място в проверяваното дружество. „Служителката“, назначена на длъжност „асистент офис“ твърди, че не знае, тъй като „шофьор на такси, осигурен от дружеството, я е вземал всеки ден от конкретна метростанция“ и я превозвал до въпросния офис.

 

Самоосигуряваща се жена и строител – офицери във Военната академия

 

Жената има осигурителен стаж като самоосигуряващо се лице и с цел отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст представя удостоверение от поделение на МО за 14 години стаж като свръхсрочно служещ и офицер и УП-2 за осигурителен доход за три години. Мъжът, иначе работещ като строител и технически ръководител на строеж, няма необходимия осигурителен стаж и за да отговори на изискванията представя също удостоверени по обр.УП-3 и УП-2 от същото поделение на МО за 18 години и 10 месеца стаж като свръхсрочно служещ и офицер.

След извършване на проверка в поделението, очаквано е установено, че двете лица не фигурират нито в списъчния състав, нито във ведомостите за заплати.

 

Родилка е леяр по време на раждането

 

Жена, навършила пенсионна възраст през 2020 г., подава заявление за пенсия като представя документ, удостоверяващи осигурителен стаж и осигурителен доход. Съгласно представената трудова книжка за определен период от време жената работи като „леяр“ и представя и образец УП-2 за осигурителния доход за три години през този период.

По данни от НБД „Население“ на ГД ГРАО е установено, че по време на базисния период заявителката е родила дете, но няма данни през годината на раждане да е прекъсвала работа. При извършената проверка от контролните органи на НОИ е установено, че жената не фигурира във ведомостите на посочения осигурител.

 

Материалът е подготвен от експертен екип на териториалното поделение на НОИ в София-град