nabore.bg

България

Новини от НОИ: Вече ни отпускат (и увеличават) пенсията с електронна молба

Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). Вече са са активни две нови административни услуги - за подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсия въз основа на придобит осигурителен стаж след пенсиониране.

По електронен път гражданите могат да подават заявление в териториалните поделения на НОИ за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсията. За изпращането на заявлението се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/, или ЕГН/ЛНЧ и персонален идентификационен код /ПИК/ за физически лица, както и идентификационен код на осигурителя /ИКО/ за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК, когато заявлението за отпускане на пенсията се подава чрез последния осигурител.

На посочения от заявителя електронен адрес автоматично се изпраща информация за входящ номер – уникален регистров индекс от деловодната система на НОИ. Със съобщението за успешна регистрация стартира пенсионното производство по отпускане или преизчисляване на пенсията. Датата на регистрация на заявлението е определяща за сроковете, спрямо които се съблюдава началната дата на пенсията/добавката или датата на преизчисление на пенсията.

Услугите са достъпни чрез интернет страницата на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”, където са публикувани и подробни инструкции, описващи условията за подаване на заявленията

 

Наборе.бг