nabore.bg

Тежката дума

Дискусионно: Пенсионната реформа – ще я има ли?

Нека не я четем, както дяволът чете евангелието

 

Живеем в двадесет и първи век, години на осъзната потребност за освобождаване на личноста от непосилните физически и рутинни умствени операции. Прилагайки постиженията на науката в технически съоръжения от година на година работните места естественно ще намаляват. Човекът от производител ще става социален резпределител на благата. Не случайно в Европа се поставя въпросът за възприемане на 7-годишен минимален осигурителен стаж с личен избор за пенсия. Олихвената лична вноска за пенсии да получаваме ежемесечно до възрастта, даваща право на социална пенсия.

За каква пенсиона реформа говорим след като от внедряването на Кодекса за социално осигуряване през 2000 г., 78 пъти парламентът “реформира”, като спестявайки правила от европейската практика, намалява вноските,

 

а след време се отчитат “икономисани” пенсии.

 

Необходима е основна пенсионна реформа! С общи усилия, трябва да успеем да вразумим законодателната, изпълнителна, съдебна и медийна власти, да влагат политическа воля за по-достоен утрешен ден и на пенсионерите в България. Нека не четем, като дяволът евангелието!

Пенсионерите са две основни групи: “Пенсионери, несвързани с трудова дейност” (ІІ.фонд) и по заслуги, заедно със социалното подпомагане са ангажимент на Републиканския бюджет. Втората група са пенсионери за трудов стаж и възраст са към “Държавно обществено осигуряване”(ДОО), по традиция чрез солидарния подход т. е. ”при равен принос-равна пенсия”;

І.Вноската от работещия и работодателя е отложено плащане върху цялата заплата с проценти за осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на всеки пенсионер. Още в първия узаконен вариант

 

се нарушават Европейските правила:

 

Във фонд ”Пенсии” от 2000 г. вноската се занижава с 3% (1%=25 милн), като с още озаконявани корекции само до 2010г. не постъпват 15 810 180 000лв. За работещите с големи заплати в ДОО се внася само върху част от заплатата ( до:1 200, 1 400, 2 000, 2 400, сега 2 600 лв.);

Втори стълб, т. нар. „Допълнително, задължително пенсионно осигуряване” за І и ІІ категория труд се внасят съотвено 7% и 5% за капитализиране от шест частни фирми, които от 2006г. следваше да поемат по-ранното (за І-15г, а за ІІ-до 8г) пенсиониране, но това се отлага за 2028г.и продължава да се плаща от І-ви стълб;

В Европа, ІІ-ри стълб се вля в І-ви стълб!

При отделянето на пенсионното осигуряване вноските за пенсии на работещите в МНО и МВР не са прехвърлени. Едва от 2010 г. Държавата работодател, след повишение на заплатите за държавния служител, внася 12% осигуровки, а за работещите при частния работодател в ДОО за ІІІ категория труд се внасят 30,70%, за І и ІІ-по 34,40%;

Време е отново вноските за пенсии да се набират в НОИ,

 

като лични сметки с олихвяване.

 

Определянето на пенсията да е само въз основа на действително изработен и осигуряван трудов стаж, по възприетата в европейската практика формула, но със средноевропейски стойности. Да се прекрати източването на пенсионния фонд, като се премахнат: подзаконовото Решение на Министреския съвет “приравнен трудов стаж” с точките (за право на пенсия - чл.9 и чл.68), като осигурявани (средно годишно над 6,5 милн. фалшиви-неработени) години. Също да падне решението на Народното събрание от 2011г. (дело № 15 в Констиционния съд),“за работещите след придобито право на пенсия, при песиониране всеки работен ден да се възприема за 4-ри осигурявани дни”.

Индивидуалният коефициент, като съотношение между личната заплата през целия осигуряван трудов стаж към средните заплати в страната през същия период, да се прилага по същия начин и към всеки нов осигуряван трудов период, а тежестта на трудовия стаж от 1.1% да се завиши на 1.5% ( в ЕС е 1.2% до 2%). При смърт на пенсионер близките

 

да получат помощ от две пенсии за погребение.

 

Да се премахне таванът върху пенсията само за внасялите осигуровки върху цялото трудово възнаграждение.

Ежегодно да се преизчисляват всички пенсии, вместо с никога не прилагано “Златно швейцарско правило”, със СОД, възприет за новопенсиониращия се, като най-точният икономически еквивалент, компенсиращ вноските на работещия във фонд “Пенсии”.
              

Проф. Цветан МИНКОВ, председател на Съюза на пенсионерите-2004


Проф. Цветан Минков, председател на Съюза на пенсионерите - 2004

Проф. Цветан Минков, председател на Съюза на пенсионерите - 2004