nabore.bg

В джоба

Новина от НОИ: Ще кандидатстваме за пенсии и по интернет

На свое заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на постановления на Министерския съвет за изменение и допълнение на девет наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване. В наредбите са предложени и текстове, свързани с подобряване качеството на предоставяните от НОИ административни услуги.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са утвърдени следните по-важни изменения:

Създава се възможност за подаване по електронен път на заявления за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и на заявления за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит след пенсионирането;

Въвежда се разпоредба, която изрично регламентира, че лицата, завършили висше образование и провеждащи следдипломен стаж не се считат за учащи, респ. нямат право на наследствена пенсия.

Еднозначно се регламентират сроковете, в които се изплащат наследствените пенсии на учащите в зависимост от информацията, съдържаща се в съответните документи, издавани от учебните заведения.

Нормативно се урежда правото на наследниците, посочени в чл. 80, ал. 2 в Кодекса за социално осигуряване, да заплатят периода на висше или полувисше образование на наследодателя си. Променят се и текстовете, уреждащи взаимоотношенията с банките във връзка с въведените нови правила за превеждане на сумите за пенсии.