nabore.bg

В джоба

НОИ пусна 2 нови електронни услуги за пенсионерите

Отскоро Националният осигурителен институт (НОИ) допълни списъка с електронни услуги с две нови административни услуги, насочени към пенсионерите.

 

„Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или друга държава“

 

е административна услуга, която облекчава всички лица, получаващи пенсия по българското законодателство и искат да си сменят адреса, на който я получават в България или в чужбина.  Електронното заявление се подава през сайта на НОИ в рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги” – „Европейски регламенти и международни договори“.

Втората електронна услуга е

 

„Заявление за спиране на пенсия“,

 

която също попада в списъка на административните услуги на НОИ. Тя е за всички пенсионери, които по собствено волеизявление желаят спиране на пенсията/ите и добавката/те към нея. За живеещите на територията на страната компетентният орган е съответното териториално поделение на НОИ, а за лица с постоянен адрес в чужбина - дирекция "Европейски регламенти и международни договори" в Централно управление.

 

При подаване на електронно заявление

 

за съответната услуга то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ. Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”. И за двете не се плащат такси.

 

Наборе.бг