nabore.bg

В джоба

Важно: Нашите пенсионери в Турция подават декларации два пъти в годината

Българските граждани, получаващи пенсии по споразумението между Република България и Република Турция, са задължени два пъти в годината да декларират пред българските власти, че са живи, съобщи НОИ.

Получателите на такива пенсии трябва през януари и юли на съответната календарна година да се явяват лично пред официален орган в Република Турция за заверка на декларацията за живот. След заверката оригиналът на документа се изпраща до Националния осигурителен институт (НОИ) в България, дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ на адрес: 1303, София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64.

Пенсиите на лицата, за които документът не е получен в срок до 10 февруари - за първото полугодие на съответната календарна година, и до 10 август - за второто полугодие на същата година, се спират. Изплащането им се възобновява след получаване в НОИ на въпросната надлежно заверена декларация за живот.

Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и консулите на България в Република Турция, турският Институт за социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от турското вътрешно законодателство - община, кметство, областна управа, нотариус и т.н.

Образец на декларацията за живот е достъпна на интернет страницата на НОИ в рубрика „За потребителя“ /„Формуляри“/„Формуляри и образци по регламенти“/„Образци на декларация за продължаване изплащането на български пенсии на лица, живеещи в други държави“, съобщава НОИ.

 

www.nabore.bg