nabore.bg

Тежката дума

Какво да се прави: Перспектива за развитие на България

Едно мнение и предложение за обсъждане и действие

 

 Настоящето на България, което всички прогресивни личности и обикновени хора го оценяват е като път към дъното на бездната, към която сме се устремили и падаме непрекъснато и ускорено и не виждаме кога ще спрем и дали някога ще се измъкнем от нея.Време е да се  солидаризираме и организираме, за да спрем това падение и тръгнем по нов път на развитие.Но затова трябва да разберем от какво е нужно да се оттласнем и освободим и към какво да се насочим, като  изясним и причината за настоящите наши  беди и нещастия.

 Основната причина  е във възстановяването на икономическите взаимоотношения, които позволяват несправедливото присвояване на печалбата от реализацията на стоките на пазара.За да стане ясно как се поражда тази несправедливост ще трябва да покажем,

 

как възниква и от къде идва печалбата,

 

как се създава и от кого се консумира.Печалбата се легитимира при продажбата на произведената стока за пазара/стока може да е изделие, комютърна програма, изпълнена услуга и т.н./ т.е всичко, което е произведено от  физически или умствен труд и реализирано на пазара за потребление.

 Да отбележим,че в цената на стоката влизат стойностите  на средствата за производство/машини апарати, инсталации и др./, предметите на труда

/суровини, материали и др/, цената на договорения труд под формата на заплата на производителя на стоката и режийните и амортизационни разходи , с които се възстановяват износените или дефектирали части на оборудването, а също издръжката на спомагателните и ръководни производители в системата на фирмата.В цената на стоката влиза и печалбата, която се изявява обаче при реализацията и на пазара.Всички стойности вложени за създаване на стоката при нейната реализация  се възстановяват напълно, при това собственикът не влага никакви лични разходи за производството и.Печалбата се изявява при продажбата на стоката и без нея може да бъде произведена следващата партида от стоки и отново продадени, така че печалбата е стойност, която сама по себе си не влияе на следващия цикъл на производството на стоки. Къде отива печалбата? При съществуващите отношения,

 

собственикът на средствата присвоява

 

изцяло получаваната печалба. Да изясним обаче, защо печалбата е част от стойността на стоката, как се появява и защо собственикът няма право да присвоява печалбата.За създаването на печалба е необходимо да бъде положен труд /без човешки труд нищо не може да бъде произведено/. Да изясним и чий труд е източникът на печалбата и как се осъществява.Заплатата на производителя на стоката изразява стойността на труда предварително договорена между собственика и производителя, Обаче производителя по време на процеса на изработване на стоката създава и стойност по-голяма по цена, отколкото е цената на договорираната преди това работна заплата.

Иначе казано, времето за изработване на заплатата съставлява една част от общото време, през което се труди производителя, създавайки стоката. Другата останала част от работното време, производителят изработва печалбата, която не влиза в работната му заплата.Собственикът може да участва  във формирането на печалбата само ако влага личен труд /ръководство,организация на производството,реализация на стоката и др.видове работа/ и тогава

 

той има право на дял от печалбата, пропорционален на трудовото му участие,

 

но не и право да присвоява цялата печалба.

Или печалбата трябва да принадлежи само на участниците, които я създават с труда си.Затова след като бъдат изплатени всички данъци, такси, отчисления ,задължения и др.разходи, а също така задели част от печалбата за по-нататъшно развитие на техниката, технологията, усъвършенстват и увеличат средствата и предметите, остатъкът от нея би трябвало по справедливост да се разпределя пропорционално между участниците в нейното създаване, съобразно трудовото участие на всеки отделно взет производител.

Владеенето на предметите и средствата за производство не дава право и основание на собственика им да присвоява печалбата за себе си, защото тези средства сами без труда на производителя не могат да създават стоки и печалба, а същевременно изцяло се изплащат, тъй като стойността им е включена в цената на стоката и се възвръщат и възстановяват способни за ново производство при продажбата на вече произведените стоки.Не може да се каже, че средствата и предметите са лична собственост на собственика, защото ако предположим, че ги е придобил чрез заем от банка или друг начин-напр.чрез унаследяване, след това ги е изплащал от печалбата при продажбата на вече произведените с тях стоки.При наследство тези средства и предмети са придобити чрез използване на печалбата от реализирани стоки, произведени с тях в минали производства.По нататък при разширението на производството или усъвършенстването му собственикът отново използва присвоената от него печалба, т.е използва безплатно чужд труд /а не лично собствен/.Нека споменем и неправомерното придобиване на средства и предмети , което се осъществи у нас с проведената приватизация – безплатно или с минимални плащания от собственици с различен произход -номенклатурчици, бивши наследници на собственост и т.н.

 Само личните собственици на средства и предмети, придобили ги с личния си труд имат право и е справедливо да произвеждат и продават стоки, печалбата от които да присвояват изцяло -

 

те не експлоатират чужд труд и не присвояват чужда печалба.

 

 Наличната собственост на средства и предмети в стопански и нестопански организации и сдружения трябва да бъде национализирана, а след това проведена безкасова приватизация, за да се компенсира ограбения труд на производителите.Приватизираните фирми и др.трябва да се запазят и чрез избор на ръководния персонал/който става част от производителите /новите собственици –производителите да продължат работата в тези  обекти.

Новите собственици – производителите в перспектива ще могат да притежават част от средствата и предметите за производство, която допълнително е придобита от заделената част от печалбата , предназначена за разширяване и усъвършенстване на производството, при това пропорционално на тяхното участие при нейното формиране. Така те ще станат собственици на средства и предмети за производство и по такъв начин ще може да се спре завинаги в историята на човечеството експлоатацията на чужд труд и несправедливото присвояване на средства и предмети. Личната собственост не може да се приватизира, а трябва да се подкрепя за да може с нея да се увлекат и ангажират в производство всички  трудоспособни членове на обществото, не заети  във фирмите и др. обекти на икономиката.

  Така осъществената икономическа реформа с въведения принцип - печалбата да се разпределя пропорционално всред всички, според вложения  от всеки труд и участващ в неговото формиране, ще се осъществи икономическа свобода за всички членове на обществото. Но икономическата свобода  може да се осъществи и закрепи, ако има и политическа такава.

Политическа свобода е постижима, ако се въведе народовластие и плурализъм и се изкорени завинаги собствеността, която води до експлоатация на чужд труд. Необходимо е също да се изгради и силна социална държава, която да осигури за нетрудоспособното население/инвалиди, деца и др./достоен и нормален живот, а също и др. социални придобивки и да се гарантира успешно бъдещо развитие и просперитет на обществото. Осъществяването на политическа и икономическа свобода за всеки член от обществото ще мобилизира всички хора, заинтересовани да получават това, което са изработили , ще доведе до разширяване на производството и повишаване на ефективността от него; ще се внедрят нови производства, с което ще се възстанови и значително ускори развитието на икономиката. На тази база ще се решат многото възникнали понастоящем социални проблеми, демографската катастрофа, изселването на българите в чужбина и завръщането им в родината и др. проблеми на обществото,които възникнаха по време на прехода и ще продължават и в бъдеще при съществуващите днес обществени отношения. 

И най- накрая ще се спре падението на държавата и народа ни в бездната и безвремието към което сме се устремили.

 

Инж. Страхил РАДЕВ