nabore.bg

Тежката дума

Фронтално: Накъде върви обществото ни?

Състоянието на българската икономика изисква преминаване към по-справедлива социална система за разпределение

 

Настоящето състояние на обществото се характеризира с наличието на частната собственост върху средствата за производство и предметите на труда. Базата на икономиката е следователно частната собствеността надстройката и е демокрацията. Базата определя вида на съществуващия строй и формира обществените отношения, а те са капитализъм и капиталистически отношения. Базата определя вида и контролира надстройката, която от своя страна защитава,развива и съдейства за същестуването на вида на собственост върху средствата за прозводство. Опитите да се представи демокрацията като независима от частната собственост т.е. от базата на собственоста като нещо самостятелно, даващо пълна свобода на членовете на обществото – политическо и икономическо е категорично невярно и целенасочено заблуждаващо, пропагандирано и насаждано ежеминутно, ежечасно и ежедневно. За целта се използват всички възможни средства - медии, специлизирани институции и организации и други най-разнообразни такива. Насочваната пропаганда, особено в днешни времена е с цел оглупяване и опошляване на личноста, отклоняването и от утвърдени национални и общочовешки традиции и морални ценности,за да може лесно да се управлява в изгода на съществуващите взаимоотношения, за да не се изменя установеното статуткво. Тъй като

 

сега хората могат да получават значително по-лесно информация

 

 отколкото в миналото благодарение на съвременните технически средства, може по-лесно да се разкрива невярна и заблуждаваща инфомация и затова започват да се усилват все повече средствата за дезинформация за заглушаване на истините.

Привидната свобода и политическа независимост в условията на демокрация се допуска до определени граници и условия ,които не засягат или отричат съществуващата политическа и икономическа система Ако системата е застрашена и е пред рухване, реакцията е отнемане на привидната свобода и въвеждане на диктатура, стигаща и до фашистко управление. Примери - фашизмът в началото на 20 век в Италия и Германия, фашизмът на Франко в Испания, превратът и фашистката диктатура на Пиночет в Чили. В наши дни -породеният фашизъм в Украйна, открито толериран и подържан от Западните демокрации и насочван срещу Русия, за да могат да я разчленят и завладеят нейните ресурси. Т.е.демокрацията насочва страните една срещу друга с цел заграбване на чужди територии и ресурси. Или с право можем да кажем,че демокрацията се явява нисшата форма на фашизма или фашизмът е висшата форма на демокрацията. Фашизмът е крайното средство за защита на капитализма.

Нека се спрем върху произхода и възникването  на капитализма. Исторически роден да замени по-ниско производителния труд на крепостните труженици и наложил се след революциите в Англия и Франция, той шества през последните векове с претенциите за трайно съществуване и в бъдеще и даже навеки. Опитите за неговата подмяна с нов–социалистически строй се провалиха, вследствие въведеното държавно-номенклатурно управление и ограничените политически и иконоомически свободи. Той бе провален чрез предателство от определени негови създатели заели висши партийни и държавни постове,които отново въведоха частната собственост,заграбиха средствата за производство и забогатяха,станаха предатели на идеите си и върли апологети на демокрацията.

Да изясним защо частната собственост е неприемлива за съвременното развитие на обществото.За целта да изясним същноста и функционирането и. Основното предназначение на частната собственост е създаването и присвояването на печалба при производството на стоки.Обществото съществува благодарение и на производството на блага,които консумира.Тези блага достигат до индивидите под  формата на стоки,продавани и купувани от пазара.Стоките се създават с труда на производителите,с помоща на средствата за производство и предметите на труда, при демокрацията –притежавани от собственици. Да отбележим, че без труд, независимо от вида му-физически,умствен,творчески,организационен,ръководен и т.н., не може да се създадат стоки. В цената на стоката влиза стойността /цената/на  печалбата. Следователно

 

и печалбата е продукт на вложения от производителите труд.

 

 Обаче собственикът без да е вложил труд, присвоява печалбата изцяло,т.е.заграбва безвъзмездно чужд труд - трудът на производителите.Доводът на противниците на тази истина е че видите ли, собственкът чрез заплатата е възмездил неговия труд, е очевидна и бездоказателна, голословна и безпочвена лъжа, защото трудът,вложен за печалбата не е заплатен. Собственикът в случай, че участва в изработването на стоките /съответно и печалбата/ със собствен труд, то той има право  на дял от печалбата, но не на цялата, а само на част от нея, пропорционална на вложения от него труд. Всички стойности вложени за създаване на   стоките /средства,предмети,заплати,режийни,амортизации и т.н./ влизат в цената на стоката и се възстановяват, готови за ново производство,при което собственикът не влага допълнителни каквито и да е лични разходи,така че няма основание за присвояване на печалбата.Частният собственик не може сам с труда си и със средствата за производство и предметите на труда да произведе стоки,а ги създава само  трудът, положен от производителите .                                                                                                                                                          

 Нека отбележим също,че владеенето на средствата за производство и предметите на труда не е основание за присвояване на печалбата,защото те са придобити по следните начини:

-чрез използване на част от печалбата,която не е негова за закупуване и разширение на производствените мощности

-чрез грабеж с проведената неспрведлива и незаконна приватизация на държавни мощности,проведена у нас по време на прехода.

-чрез наследство на средства,които са били закупени от печалбата от минали производства на производители.

-чрез вземане на кредити,които след това собственикът изплаща от печалбата на стоки,произведени със закупеното оборудване.

Или ако обобщим всичко казано до тук,собственикът няма никакви основания и права да присвоява незаконно печалбата от реализираните на пазара стоки,няма право и на собственост върху средствата за производство и предметите на труда.Само личните собственици на средства за производство и предмети на труда, придобили ги с личния си труд имат право-законово и справедливо да присвояват печалбата,  създадена от тях с личен труд и лични средства,без да експлоатират чужд труд.

Трябва да отбележим,че частният собственик ограничава подобряването на условията на труд,подържа висока производителност на труда

 

за сметка на прекомерно натоварване на работниците

 

 и удължаване  времетраенето на трудовия процес,даже извън физческите възможности на производителите.При демокрацията съзнателно се  подържа определена безработица за да се държат производителите в стресово състояние за тяхното оцеляване и да се принуждават да заемат работа по –ниско платена и по-ниско квалифицирана ,което е по-икономически изгодно за собственика,отнемайки им и част от положения от тях труд,платим с работната заплата.Прилагат се и други неизгодни начини в ущръб на производителите и в полза на собствениците.

Погледнато реално настоящето състояние на общството не отговаря на съвременното високо ниво на съществуващото производство,на нововъденията в резултат от развитието на науката и техниката ,които дават възможност да се задоволят напълно всички потребности на хората и ликвидират глада,бедноста и недоимъка за всеки индивид .и  да се спре ограбването на чужд труд.    

Изложеното дотук е достатъчно основание да се измени съществуващата система и замени със справедлива икономическа и политическа такава.Измененията ще доведат до ново устройство на икономиката,за което е необходимо да се извърши следното:

-да се национализират безвъзмездно всички частни фирми и обекти,произвеждащи стоки за пазара.

-да се приватизират национализираните частни фирми и обекти безвъзмездно в полза на работещите в тях производители,като се запазят като производствени такива и продължат дейноста си/по този начин ще се върне част от неправомерно взетия им безплатно вложен от тях труд./

-да се запазят личните фирми като призводствени обекти и се стимулират за развитие и усъвършенстване,за да се обхванат в производство всички трудоспособни членове на обществото.

Фирмите,вече собственост на производителите се организират по нов начин на функциониране и организация.За целта чрез избор на ръководния персонал/който става част от производителите/ продължава производството на стоки от фирмата,както и по нататъшното развитие и усъвършнстване на фирмата. Собствениците-производители в перспектива ще могат да притежават част от средствата за производство и предмети на труда,която е от заделената част от печалбата,предназначена за разширение и усъвършенстване на производството,пропорционално на тяхното участие при нейното формиране.С това

 

ще се спре придобиване на средства без положен за тях труд.

 

След изплащане на всички задължения,данъци,различни плащания към други обекти и др.разходи на фирмата и се задели част от печалбата за нейното развитие,разширение и усъвършенстване,остатъкът от печалбата се разпределя между производителите пропорционално,съобразно трудовото участие на всеки участник.Пропорционално на дела си на собственост,производителят придобива правото и на участие в управлението,развитието и др.такива въпроси,свързани със състоянието и съществуването  на фирмата.Във фирмата собствениците-производители не получават рента върху собственоста си,а с нея участват в създаването на стоките и получават сътветното трудово възнаграждение /работна заплата и заработена част от печалбата/.По такъв начин формираните фирми със собственици-произвдителите са по същество нов тип собственост върху средствата за производство и предметите на труда.По този начин собственоста на фирмата от частна се превъща в кооперативна,а тя в нов тип-във фирма-кооператив.     

Личните собственици могат също така на абсолютно доброволни начала,по икономически подбуди да се обединяват в кооперативни фирми от нов тип,за да могат да се развиват,усъвършенстват и разширяват производството си като спазват принципа за рапределение на печалбата пропорционално,според съответния положен труд.Личните средства и предмети,участниците в новосформираната фирма-кооператив запазват,а според пропорционалното участие в часта от печалбата за разширение и усъвършенстване на производството стават собственици и на част от новопридобитите срества и предмети.Т.е.те се приравняват по статус,форма и съдържание на съществуващите и работещи кооперативни фирми от нов тип.Те могат да привличат да работят в тях и нови производители,които в процеса на работа стават и производители-собственици във фирмата.

Държавната и общинска собственост също имат място във владеенето на средства за производство и предмети на труда.Държавната собственост трябва да се прилага само за дейности,които са от общодържавно значение и не са в икономическите възможности и интереси на кооперативните фирми.Същото се отнася и за общинската собственост удовлетворяваща общоикономическите интереси на местните региони.За да има заинтересованост всред производителите да работят и в държавните и общински фирми,същите трябва да се преустроят и пригодят към новите условия на работа и организация на икономиката.Справедливо и правилно ще бъде, ако част от печалбата в тези фирми се предоставя  на производителите в тях/разбира се пропорционално съобразно трудовото им участие/.Тази част от печалбата трябва да е съпоставима с часта  от печалбата,която получават производителите-собственици в кооперативните фирми.Така се създават сравними условия на заплащане на труда и равнопоставеност между производителите в раличните видове фирми.Производителите в държавните и общински фирми,поради това , че не са собственици на тези фирми,не могат да участват пряко в тяхното управление.Тези фирми се управляват от изпълнителните органи в държавата и общините,а контролът по тяхното функциониране и работа-от законодателните такива/представителната власт/.  

Така осъществената икономическа реформа с въведения принцип-печалбата да се разпределя пропорционално всред всички производители,според вложения от всеки труд и участващ в неговото формиране,ще се осъществи икономическа свобода за всички членове на обществото.Но икономическата свобода може да се осъществи и закрепи,

 

ако се въведе политическа свобода чрез народовластие

 

 и плурализъм/измени надстройката/ с което  завинаги ще се изкорени  частната собственост,която води до демокрация и до ограбване на чужд труд-трудът на производителите Икономическата свобода ще даде възможност на всеки труженик да отстоява независимоста си,а с политическата-да защитава правата си и солидизирайки се помежду си ще могат да ги защитават успешно/или в живота трябва да има политическа и икономическа свобода и солидарност, за да има справедливост/.При тези условия ще се изменят нравите,навиците и личните и групови човешки отношения/Битието определя съзнанието /,така че ще отмрат или отпаднат много от отрицателните качества всред хората,трупани от векове в миналото и появяващи се нови в условията на демокрация,за да може човек да заживее с увереност в живота си.Необходимо е също да се изгради и силна социална държава ,която да осигури за нетрудоспособното население /инвалиди,деца и др./достоен и нормален живот,а също и други социални придобивки,конституционно и законово гарантирани,за успешно бъдещо развитие и просперитет на обществото.Осъществяването на политическа и икономическа свобода за всеки член от обществото ще мобилизира и стимулира всеки,който е заинтересован да получава това ,което е изработил,което ще доведе до разширяване на производството и повишаване на ефективноста от него и ще се внедрят нови производства,с което ще се възстанови и значително ускори развитието на икономиката.Ще се решат многото понастооящем възникнали социални проблеми, демографската криза,завръщането на забягналите за препитание в чужбина българи,бедноста всред всички граждани,безработицата и други проблеми на обществото,възникнали по време на прехода към демокрация и ще продължат и в бъдеще, ако съществува настоящата икономическа система и политическо устройство. 

В бъдеще новата форма на собственост ще подготви обществото ни за преминаване към още по-справедлива система на устройство-социализма.Разбира се ще бъде научен социализъм, а не демократичен,държавен,евро и с какви ли не още други екзотични прилагателни и приставки или добавки,отклоняващи го от реалната,действително социалистическа система,но не на социализма на равенството,а на справедливоста,не всички равни в бедноста,както обичат да го характеризират враговете му,а за всички- богати с труда си.Той ще се базира не на частната или държавна форма на собственост, а най- вероятно и логично-на обществената собственост.След като обществото достигне висока степен на просветеност,култура,колективизъм,морал и др.общочовешки ценности и положителни качества,присъщи на развита цивилизация-социализмът ще се наложи като последваща закономерна система на развитие на обществото.                                  Бъдещето неумолимо принадлежи на социализма!

 

Страхил РАДЕВ

www.nabore.bg