nabore.bg

В джоба

Ред за пенсиониране на учителите

В чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредено придобиването на право на пенсия от учителите. 

През 2018 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 2 месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

До 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година, до достигане на 62-годишна възраст;

До 31 декември 2018 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

На учителите, възползвали се от ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УПФ), се изплаща срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

На учителите, които имат изискуемия учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка от фонд „Пенсии“.

Условията за право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ, по реда на чл. 69в от КСО, са показани в следващата таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69в, ал. 1 КСО  при наличието на изискващия се учителски осигурителен стаж

за

година

Жени

Мъже

възраст

учителски стаж

възраст

учителски стаж

2018

58 г. и 2 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 1 м.

30 г. и 8 м.

2019

58 г. и 4 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 2 м.

30 г. и 8 м.

2020

58 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 3 м.

30 г. и 8 м.

2021

58 г. и 8 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 4 м.

30 г. и 8 м.

2022

58 г. и 10 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 5 м.

30 г. и 8 м.

2023

59 г.

25 г. и 8 м.

61 г. и 6 м.

30 г. и 8 м.

2024

59 г. и 2 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 7 м.

30 г. и 8 м.

2025

59 г. и 4 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 8 м.

30 г. и 8 м.

2026

59 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 9 м.

30 г. и 8 м.

2027

59 г. и 8 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 10 м.

30 г. и 8 м.

2028

59 г. и 10 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 11 м.

30 г. и 8 м.

2029

60 г.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2030

60 г. и 3 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2031

60 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2032

60 г. и 9 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2033

61 г.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2034

61 г. и 3 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2035

61 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2036

61 г. и 9 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2037

62 г.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

С чл. 19, ал. 1 от НПОС е дадено легално определение на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., а от същата дата - по Закона за преучилищно и училищно образование. Учителските и възпитателски длъжности са: “младши учител”, “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “младши възпитател”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.

За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:

 1. Помощник директор с преподавателска заетост
 2. Ръководител на филиал в МУЦТПО
 3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
 4. Педагогически съветник
 5. Хореограф
 6. Корепетитор
 7. Логопед
 8. Педагог
 9. Психолог
 10. Инструктор по трудово обучение
 11. Дружинен ръководител
 12. Преподавател
 13. Рехабилитатор
 14. Инструктор по кормилни упражнения
 15. Учител-методик - от учебната 2010/2011 г.
 16. Възпитател-методик - от учебната 2010/2011 г.

Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.

За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или изплащателни ведомости. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца, предоставяни в общността са:

 • дневен център;
 • център за социална рехабилитация и интеграция;
 • център за настаняване от семеен тип;
 • център за временно настаняване;
 • център за обществена подкрепа;
 • център за работа с деца на улицата;
 • социално учебно-професионален център;
 • кризисен център;
 • преходно жилище;
 • наблюдавано жилище;